Support
PropertyDD4Cash
090-9744926
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ขายฝากคืออะไร

วันที่: 10-06-2016

 

ขายฝากคืออะไร

๑. ความหมายของขายฝาก
การขายฝากหรือการทำสัญญาขายฝาก เป็นสัญญาซื้อขายซึ่งสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อ โดยผู้ซื้อตกลงในขณะทำสัญญาว่า ผู้ขายมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินนั้นคืน หรือซื้อทรัพย์สินนั้นคืน ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด แต่ต้องไม่เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น ขายบ้านพร้อมที่ดิน โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าผู้ขายต้องการซื้อคืน ผู้ซื้อจะยอมขายคืนเช่นนี้ถือว่าเป็นข้อตกลงให้ไถ่คืนได้

ตัวอย่างประกอบ นาย ทักษิณ นำที่ดินพร้อมอพาร์ทเมนท์ไปขายให้กับ นายอภิสิทธิ์ โดยมีข้อตกลง ในขณะทำสัญญาว่า นาย อภิสิทธิ์ ยินยอมให้ นาย ทักษิณไถ่ที่ ดินพร้อมอพาร์ทเมนท์นั้นคืนได้ภายในกำหนด ๑ ปี นับแต่วันที่ซื้อขายทดินกัน สัญญาชนิดนี้เรียกว่า สัญญาขายฝาก ข้อตกลงที่ว่า " ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ " ข้อตกลงนี้จะต้องมีขึ้นในขณะที่ทำสัญญาซื้อขายกันเท่านั้น ถ้าทำขึ้นภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว สัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาฝากขาย แต่เป็นเพียงคำมั่นว่าจะ ขายคืน เท่านั้น

๒. ทรัพย์สินที่สามารถขายฝากได้
ทรัพย์สินทุกชนิดสามารถนำมาขายฝากได้ เช่น ที่ดิน บ้าน อพาร์ทเมนท์ คอนโด รถยนต์ เรือ เกวียน โทรทัศน์ ฯลฯ ย่อมสามารถ ขายฝากได้เสมอ

๓. วิธีการของสัญญาขายฝาก
( ๑ ) ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ( คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ ) เช่น อพาร์เมนท์ คอนโด ที่ดิน ที่นา บ้าน ฯลฯ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ เป็นที่ดินต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าเป็นบ้านก็ จดทะเบียนต่อ ที่ว่าการอำเภอที่บ้านนั้นตั้งอยู่ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้ว ถือว่าสัญญาขายฝากนี้เสียเปล่า เป็นอันใช่ไม่ได้ เท่ากับว่า ไม่ได้ทำสัญญากันเลย

ตัวอย่าง นาย สมศักดิ์ต้องการขายฝากที่ดิน ๑ แปลง แก่นาง สมศรี ก็ต้องทำสัญญา ขายฝากที่ดินและจดทะเบียนการขายฝากที่ดินนี้ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ถ้าไม่ทำเช่นนี้ ถือว่าสัญญาขายฝาก รายนี้เสียเปล่าใช้ไม่ได้มาตั้งแต่แรก

( ๒ ) ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษ ( คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ เป็นพิเศษว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและ จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ ) เช่น แพ เรือยนต์ สัตว์พาหนะ ฯลฯ ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเรือจะต้องจดทะเบียนที่ กรมเจ้าท่าสัตว์พาหนะและแพจะต้อง จดทะเบียนที่อำเภอ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้วถือว่าสัญญาขายฝากจะเสียเปล่า ใช้บังคับไม่ได้เลย

( ๓ ) ถ้าเป็นการขายฝากสังหาริมทรัพย์ชนิดธรรมดา ( คือ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ว่า ต้องทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ) ที่มีราคาตั้งแต่ ๕๐๐ บาทขึ้นไป เช่น รถยนต์ ตู้เย็น แหวน สร้อย นาฬิกา โทรทัศน์ ฯลฯ การขายฝากชนิดนี้ ต้องมีหลักฐาน เป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญ หรือต้องมีการวางมัดจำหรือจำต้องมีการชำระหนี้บางส่วน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าไม่ทำตามนี้แล้วกฎหมายถือว่า สัญญาขายฝากรายนี้ต้องห้ามมิให้มีการฟ้องร้องบังคับคดี


๔. ข้อตกลงไม่ให้ผู้ซื้อฝากจำหน่ายทรัพย์สินที่ขายฝาก
ในการตกลงขายฝากคู่สัญญาจะตกลงกันไม่ให้ผู้ซื้อฝาก จำหน่ายทรัพย์สิน ที่ขายฝากก็ได้ แต่ถ้าผู้ซื้อฝากฝ่าฝืน ข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาโดยนำทรัพย์สินที่ขายฝากไป จำหน่ายให้ผู้อื่น ผู้ซื้อฝากจะต้องรับผิดชดใช้ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขายฝาก

ตัวอย่าง นาง สายสมรนำโทรศัพท์มือถือ รุ่นใหม่ Nokia N95 ของตนซึ่งมีราคา 3๐,๐๐๐ บาท ไปขายฝากต่อเฮียโก๊ะตี๋ในราคา 15,๐๐๐ บาท โดยในสัญญาตกลงว่า " ห้ามเฮียโก๊ะตี๋นำโทรศัพท์ไปขายให้แก่บุคคลอื่น " ต่อมาเฮียโก๊ะตี๋นำโทรศัพท์ ไปขายให้แก่นาย จอมศักดิ์ โดยนาย จอมศักดิ์ ไม่ทราบว่าโทรศัพท์นี้เป็นของผู้ใด เป็นเหตุ ให้นางสายสมร ไม่สามารถติดตามเอาโทรศัพท์คืนได้ เช่นนี้เฮียโก๊ะตี๋ต้องชดใช้ ค่าเสียหายอันเป็นราคาแหวน 15,๐๐๐ บาท ให้แก่นางสายสมร


๕.เวลาในการไถ่ทรัพย์สินคืน
( ๑ ) ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เวลา ในการใช้สิทธิไถ่คืน ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขายฝากกัน แต่ถ้าไม่ได้กำหนดเวลาในการไถ่เอาไว้ หรือกำหนดเวลาไว้เกินกว่า ๑๐ ปี กฎหมายให้ลดเวลาลงเหลือแค่ ๑๐ ปีเท่านั้น

( ๒ ) ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษและชนิดธรรมดา ต้องกำหนดเวลาไถ่คืนไม่เกิน ๓ ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขายกัน แต่ถ้าไม่ได้ กำหนดเวลาในการไถ่คืนเอาไว้ หรือกำหนดเวลาไว้เกินกว่า ๓ ปี ให้ลดเวลาลงเหลือ ๓ ปี เท่านั้น
กฎหมายกำหนดไว้ว่า กำหนดเวลาไถ่นั้น อาจทำสัญญาขยายเวลาไถ่ถอนได้
กำหนดเวลาไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น เดิมกฎหมายไม่อนุญาตให้ขยายเวลา แต่กฎหมายในปัจจุบัน ( ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๑ ) อนุญาตให้ขยายเวลาได้ โดยต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับไถ่ ส่วนทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ที่ดิน บ้าน เป็นต้น การขยายเวลาไถ่ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ดีระยะเวลาที่ขยายไปจะต้องไม่เกินเวลา ที่อาจไถ่ทรัพย์ได้ ตาม ( ๑ ) หรือ ( ๒ )

๖. สินไถ่
ตามตัวบทกฎหมายเดิม สินไถ่จะกำหนดไว้เท่าไรก็ได้ตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งทำให้การกำหนดสินไถ่เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อฝากคิดประโยชน์ ตอบแทนได้สูงกว่าการให้กู้โดยปกติ ซึ่งกฎหมายควบคุมการเรียกอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ต่อปี แต่กฎหมายในปัจจุบัน ( พ.ศ. ๒๕๔๒ ) สินไถ่ถ้าไม่กำหนดกันไว้จะไถ่ได้ตามราคาขายฝาก แต่ถ้าสินไถ่นั้น กำหนดกันไว้ กฎหมายจำกัดการกำหนดสินไถ่ว่าจะต้องไม่เกิน ราคาขายฝากรวมกับประโยชน์ตอบแทนร้อยละ ๑๕ ต่อปี เช่น ทรัพย์ที่ขายฝากไว้ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาไถ่ ๑ ปี สินไถ่ที่จะตกลงกันต้องไม่เกิน ๑๑,๕๐๐ บาท ถ้าตกลงเกินกว่านั้น ผู้ขายฝากสามารถขอไถ่ได้ในราคา ๑๑,๕๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ครบกำหนดเวลาไถ่ทรัพย์ถ้าผู้ซื้อฝากไม่ยอมรับไถ่ ผู้ขายฝาก มีสิทธิวางเงินสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ได้ และมีผลให้ทรัพย์ที่ขายฝากตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอไถ่ทันที

 

 

 

PropertyDD4cash รับจำนอง จำนำ ขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถว ทั่วประเทศ

โทร.090-9744926 Line ID: propertydd4cash

 

 

หลาย ๆ คนที่ต้องการใช้เงินด่วน เพื่อเสริมสภาพคล่อง คงอยากจะรู้ว่าจะติดต่อแหล่งที่จะให้สินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อบ้านที่ดิน ได้ที่ไหน บริษัทรับจำนองขายฝากบ้านที่ดิน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับจำนองขายฝาก รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับจำนองคอนโด รับจำนองอพาร์ทเม้นท์ รับจำนองโรงแรม รับแปะโฉนดที่ดิน รับจำนำโฉนดที่ดิน ไถ่ถอนหลักทรัพย์ ไถ่ถอนจำนอง จำนำบ้าน จำนำที่ดิน จำนำคอนโด รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อคอนโด รับซื้ออาคารพาณิชย์ รับซื้ออพาร์ทเม้นท์ รับซื้อโรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น จะให้คำแนะนำปรึกษา และบริการได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลานานมาก เมื่อเทียบกับไปใช้บริการสินเชื่อจากทางธนาคาร บริษัทรับจำนองบ้าน บริษัทรับจำนองที่ดิน เหล่านี้ยังให้บริการจำนองขายฝาก รับจำนำบ้าน รับจำนำที่ดิน รับจำนำคอนโด รับจำนองที่ดินเปล่า รับจำนองบ้านที่ดิน รับขายฝากบ้านที่ดิน รับขายฝากบ้าน ขายฝากบ้าน รับขายฝากคอนโด ขายฝากคอนโด รับขายฝากที่ดิน ขายฝากที่ดิน รับขายฝากอพาร์ทเม้นท์ ขายฝากอพาร์ทเม้นท์ รับขายฝากโรงแรม รีสอร์ท ขายฝากโรงแรม รีสอร์ท รับซื้อคอนโด ใกล้/ติดรถไฟฟ้า bts mrt ด้วย

ต้องการจำนองที่ดิน ต้องการขายฝากที่ดิน จำนองบ้าน จำนองคอนโด หรือขายที่ดินถูก ขายตึกแถวถูก ขายอพาร์ทเม้นท์ราคาถูก ทำเลดี ในเขต กทม. ปริมณฑล พัทยา ชลบุรี ชะอำ หัวหิน ภูเก็ต เชียงใหม่ โคราช ขอนแก่น อุดรธานี โทรมาได้ที่ 090-9744926